x

Cookies a GDPR

Geoserver.cz nepedv tetm stranm dn osobn daje krom tch nutnch pro uskutenn platby a dopravy zbo k zkaznkovi. Slubm tetch stran (Google) pedvme pouze anonymn token pro analzu chovn zkaznk. Vce pod odkazem Ochrana osobnch daj nebo Cookies Pijmout vchoz nastaven?

Podrobnj nastaven

Nezbytn cookies

Tyto poloky jsou vyadovny pro zkladn fungovn webovch strnek. Jako takov je nelze odmtnout nebo vypnout.

Analytick cookies

Tyto poloky pomhaj provozovateli webovch strnek pochopit, jak jeho webov strnky funguj, jak s nimi nvtvnci intereaguj, odkud pichzen (vyhledvn, reklama,..) a o jak zbo maj zjem. Tento typ loit neshromauje informace, kter by pmo identifikovaly nvtvnka.

geoserver facebook geoserver youtube
Bezplatn linka: 800 900 006
vyhledat
Pihlsit
e-mail:
heslo:
 
Registrovat Cookies
CZ cz
800 900 006
Bezplatn linka
0 0 K bez DPH
 
O spolenosti Kontakty Servis a kalibrace ISO Pihlen
Registrovat

JAKOU GPS VYBRAT

Jak vybrat navigan pstroj, zkrcen GPSku?

Ne kad GPS pijma je vhodn pro kad druh pouit a nabdka GPSek na trhu nen zrovna mal, aby se v n kad dokzal orientovat. S tm, jak se zorientovat v souasn situaci na trhu, se Vm pokusme pomoci dle.

GPS pijmae se dl na modely mapov (ty, co umouj zobrazit pmo na displeji mapu, a u je to automapa, turistick mapa nebo napklad mapa leteck ) a nemapov (ur polohu uivatele, smr a rychlost pohybu, atd, ale pokud chcete vdt kde vlastn jste, muste si pomoci paprocvou mapou. Ne vdy je mapa tou nejpotebnj vc u GPS-ky, rozhodn ale usnaduje prci s pijmaem a nabz vce monost vyuit. Modely mapov jsou na trhu za ceny vy, ne modely nemapov.

Nejrozenjm vyuitm GPS pijmae je dnes automobilov navigace. Samozejmost by ml bt barevn displej, esk MENU a esk hlasov navigace. Snadn penositelnost pstroje znemon jeho krde, umon Vm pouit pstroje ve vce automobilech a kdykoliv jej mete pjit tak kolegovi... U naviganch pstroj do automobilu je rozhodujc pedevm nabdka podrobnch map. Podrobn mapa esk republiky je ne u vech vrobc samozejmost. Co Vm je platn pikov navigan pstroj pi cest do Koic, kdy obsahuje jen podrobnou mapu Bratislavy... Ty nejlep pstroje pak umouj i navigaci na zklad dopravnch informac, mly by tedy podporovat tzv. standard TMC.

asto je dleitou vlastnost odolnost v extrmnch podmnkch - hlavn proti vod, kter je oznaovna zkratkami IPX2, IPX4, IPX7, kdy ni slo oznauje ni odolnost, IPX2 je proti kapajc vod, IPX7 oznauje ji odolnost na ponoen do vody (30min. v hloubce 1m). Dalm parametrem je vdr a poet pouitch bateri, kter se pohybuje mezi 12-36 hodinami provozu. Nen nic horho, ne stle u GPSky mnit baterie. Mjte na pamti, e dobjec baterie vydr o nco mn, ne udv vrobce ve specifikaci, hlavn v zvislosti na kvalit bateri.

Pi vbru byste nemli zapomenout na vlastnosti, kter jsou asto opomjeny a tmi jsou: pehlednost a velikost displeje, monost uivatelskho nastaven jednotlivch funkc a zobrazovanch hodnot na displeji, jednoduchost ovldn pstroje, psluenstv, kter je v cen, monosti upevnn a celkov vzhled. S tmito vlastnostmi je tk radit a je lep si GPSku vyzkouet jet ped nkupem v prodejn. GPSka nepat mezi vci, kter se mn kadou seznu a tak je dobr si nkup dobe rozmyslet. Mon vm pomohou i dal informace na tchto strnkch.

Typick pklady pouit

turistika, cykloturistika:

navigace v neznmm ternu v kombinaci s mapou i bez, statistika o prol trase, asu, rychlosti a pod. Monost zaznamenn trasy a zajmavch mst po trase, peven, vkovho profilu trasy

motorismus:

podrobn navigace po silnicch, cestch a ulicch od ulice k ulici, od domu k domu vetn hlasov navigace, statistika max. a prm. rychlosti, monost ukldn trasy se zptnou navigac, ukldn svch vlastnch bod a tras

UL ltn, paragliding:

navigace za letu vetn monostu vyuit specilnch leteckch map, zznam proletn trasy pro vyhodnocen letu na zvodech, atd.

nmon plavba:

navigace na moi bu s modely obsahujcmi podrobn nmon mapy nebo ve spoluprci s paprovou mapou, funkce navigace zpt po projet trase, alarm pro ppad utren kotvy, navigace 'mu pes palubu'

potpn:

monost zamen zajmavch lokalit se zptnou navigac s pesnost na nkolik metr

rybaen:

monost zznamu mst na vodn ploe, kde je mon pravideln vnadit a chytat ryby, pi pouit GPS ve spojen se sonarem monost vymapovn rybch hejn a monost vytvoen mapy pohybu ryb na vodn ploe

zemdlstv:

monost kontroly vmry pozemku pi nap. zavlaovn, sklizni a podobnch slubch, kde se plat od vmry - botanika, zoologie: monost protokolace nlezu ivoinch a rostlinnch druh kdekoliv na svt

geologie, geofyzika:

zamen objekt ve volnm ternu, navdn na plnovan profily men

geodzie:

vyhledn trigonometrickch, polygonovch a jinch bod, zjednoduen a zrychlen prce pi vytvoen mstopisu, pebrn nap. trasy u liniov stavby a pod.

logistika:

zamen odbratel a dodavatel pro vytvoen logistickho modelu

sbr dat:

propojen sbru databzovch dat s pozic objektu, monost propojen na digitln mapu

vpoetn technika:

asov servery, zdroj velmi pesnho asu

sledovn pohybu vozidel a objekt:

GPS jako zdroj informace o pozici objektu

bezpenostn sluby:

informace o pozici s monost napojen na bezpenostn systm

JAK GPS PRACUJE

Jak pracuje GPS pijma?

Antna pijmae pijm signl z viditelnch druic systmu GPS, signl z druic je zpracovvn, jsou identifikovny jednotliv druice a potny pseudovzdlenosti k nim. K vpotu se pouv metoda, kterou si lze pedstavit jako prostorov promtn paprsk reprezentujcch signl z jednotlivch druic do spolenho bodu nkde na zemskm povrchu nebo v jeho okol. Aktuln pozice uivatele se odvod z vypotench vzdlenost k jednotlivm viditelnm satelitm a ze souadnic kad, pro vpoet pouit druice v okamiku vysln signlu (tato informace je obsaena v signlu GPS). Vzdlenost druice-pijma se vypot souinem rychlosti en signlu prostorem (300 000 km/s = rychlost svtla) a rozdlu as vysln a pjmu signlu.

Jak je pesnost men s pomoc GPS?

Zle jak technika men je pouita a jak pstroj mte k dispozici. Pedem je jet dleit poznamenat, e pesnost u GPS nen pevn hodnota, jako je tomu nap. u optickch pstroj. Protoe systm GPS vyuv k vpotu pozice signlu ze st druic, jejich pohyb a zmna parametr drhy jsou dynamick, dle tvar Zem je nepravideln, na Zemi dochz ke stnn signlu, atd., pak pesnost u GPS je asov a prostorov promnn. Proto se v tomto ppad pesnost udv s hodnotou mezn odchylky a pravdpodobnost, s jakou nebude pekroena. Nap. okamit stedn polohov chyba (50% vech men) je u nejjednoduho - kdovho men, kter pouvaj vechny komern GPS pijmae 5 - 10 metr, u diferennho men, kter ji vyaduje speciln vybaven, pak kolem 0,75 - 3 metr.

Kde vude GPS funguje a kolik se plat za druicov navigan data ?

Navigace GPS ( resp. pjem GPS signlu ) funguje vude na soui, na vod i ve vzduchu, prost vude, kde je viditeln potebn st oblohy. Navigan data uren pro civiln sektor nejsou nijak zabezpeena proti obecnmu pouit, kter je a bude bezplatn. Cel systm (vetn jeho vojensk sti) provozuj a financuj USA.

Je mon na dlku zjistit polohu GPS pijmae?

Nen. Pstroj je pasivn pijma signlu jako teba V rozhlasov pijma a dn signl nevysl.

K emu je dobr extertn GPS antna?

Extern antna je dobr tehdy, mte-li umstn GPS pstroj tam, kde nen pm vhled na oblohu. Me to bt v mstnosti, v podpalub lodi, ale dnes je nejastjm ppadem pokoven vrstva elnho skla automobilu. POZOR, u automobil nen tento parametr asto uvdn a GPS bez monosti pipojen extern antny by Vm moc dobe neposlouila.

Na jakm principu pracuje barometrick vkomr pouvan u GPS pijma Garmin?

Barometrick vkomr pracuje na znmm fyziklnm principu, e hodnota tlaku je zvisl na vce (obecn - tlak s vkou kles). Tlak jako veliina je asov a prostorov promnn. Tlak je vdy vztaen k urit vkov hladin. Existuje tzv. normalizovan tlak, kter je pepoten na hladinu moe. daj o normalizovanm tlaku pak lze pout v jakkoliv vce.

Jak funguje WAAS (EGNOS )

WAAS (Wide Area Augmentation System ) je metoda, kter umouje zpesnit vpoet pozice GPS pijmae. Zatmco bn pesnost se pohybuje pi dobrm vhledu na oblohu okolo 7-10 metr v poloze, pesnost pi pouit WAAS signlu se pohybuje v rozmez 1-3 metr. WAAS signl se pen bezplatn pomoc geostacionrnch druic. WAAS signl lze pijmat pmo prostednictvm GPS pijmae, kter tuto funkci podporuje. Jedinou podmnkou je, aby byl signl pro dan zem dostupn. Pro vpoet pesn pozice GPS pijmae je teba vrazn del doba, ne pro bn men. Pro zpracovn signlu a zmen pesn pozice je teba cca 5 minut. WAAS signl je vysln jednou druic nad dlm zemm. WAAS jako nzev je pouvn pro oblast Severn Ameriky, v Evrop se pouv nzev EGNOS.

Slovnek pojm

Antna

Antna slou k pjmu GPS signlu a jej typ ( proveden ) ovlivuje kvalitu pijmanho signlu a tak sten peduruje ideln polohu pijmae pro pjem signlu. Mezi nejastji pouvan typy antn pat:

PATCH (pskov) antna

dky svm miniaturnm rozmrm je obvykle pouita u mench, runch GPS pijma a vtiny externch antn. Ideln poloha PATCH antny je ve vodorovn poloze. Antna velice dobe pijm signly, kter na antnu dopadaj svisle, naopak nepijm signly, kter se po horizontu.

HELIX (tykov) antna

tyto antny by mly bt orientovny smrem vzhru na oblohu. Antna velice dobe pijm signly ze stran, ale nen citliv na signly pichzejc kolmo shora.

U obou typ antn se daj doshnout tm shodn parametry citlivosti, jen je poteba brt v vahu typ antny a umstn pijmae tomu pizpsobit.

Basemap

zkladn podkladov mapa - je obsaena v pevn pamti kadho mapovho modelu Garmin ( velikost tto sti pamti nen nikde uvdna a neubr nic z voln pamti pstroje na dohrvn dalch map ). Tuto mapu nelze smazat ani upgradovat. Evropsk verze pstroj obsahuj vdy zkladn podkladovou mapu zem Evropy, Afriky a sti Asie a hrubou podkladovou mapu svta. Tato mapa je mlo podrobn ( dlnice, silnice I. tdy, vt obce bez ulinch detail ) a tak nepesn a slou pouze k uren piblin polohy uivatele.

Displej - info

Parametr udv typ, barevnost, ppadn dal popis displeje.

Displej - rozlien

Udv horizontln a vertikln rozlien displeje v pixelech.

Displej - rozmry

Rozmry displeje jsou dny bu dlkou jeho stran nebo hlopkou ( asto uvedeno v palcch, 1' = 2,5399 cm )

EGNOS

European Geostationary Navigation Overlay Service. Systm en diferennch korekc a monitorovn integrity GPS. Systm, kter dopluje a vylepuje vlastnosti GPS v Evrop - pedevm pesnj uren polohy.

GPS pijma

zazen umoujc a uren pro zpracovan signlu z druic GPS, dnes asto jen ip, kter je malou soust 'GPS pijmae', tedy pstroje, kter si mete zakoupit. O kvalit GPS pijmae vypovd dnes pedevm poet kanl, kter je schopen souasn prohledvat. Mn ne 12 kanlov se dnes na trhu vtinou neobjevuj a pro bn pouit jsou naprosto vyhovujc.

Hlasov navigace

tento parametr uvd, zda pstroj disponuje hlasouvou navigac a pokud ano, zda tak eskou. Nejsou uvdny dal jazyky, ale naprost vtina pstroj, kter maj hlasovou navigaci, disponuje hlasem ve vtin hlavnch evropskch jazycch. U nkterch pstroj lze volit mezi muskm a enskm hlasem.

Hmotnost

hmotnost pstroje, vtinou je uvdna vetn bateri.

Mapy

tento parametr udv, jak mapy jsou pednahrny v pstroji, ppadn jsou soust balen pstroje na CD nebo DVD.

Monost pipojen extern antny

parametr udv, zda je mon pipojit extern antnu a pokud ano, jak je typ pipojovacho konektoru.

Napjen - adaptr

Parametr udv typ, ppadn rozsah napt externho napjecho zdroje, pokud jej lze k pstroji pout.

Napjen - baterie

Parametr udv, zda lze pstroj napjet pomoc bateri a pokud ano, pak je uveden typ, ppadn kapacita bateri ( pokud ji vrobce udv ).

Napjen - vdr

Parametr udv provozn as ( vdr ) pstroje na jedno nabit ( ppadn na jedny nov baterie ). U pstroj, kter umouj volbu spornho reimu - vtina outodoorovch model ( bez podsvcen a s ni frekvenc vyhledvn satelit ) je tento daj uvdn pro tento reim.

NMEA

standardizovan komunikan protokol pro penos dat z GPS do jinho elektronickho zazen (nejastji PC) v relnm ase. Data z GPS jsou tematicky rozdlena do nkolika skupin - ASCII etezc a poslna ven z pstroje. Nejastji se NMEA protokolu pouv pro zobrazovn pozice uivatele GPS nad digitln mapou.

Pam

v tomto ppad mme na mysli pam GPS pijmae urenou pro dohrvn map. Jej velikost uruje, jak velk mnostv dat je mon do pstroje nahrt a tm je urena tak velikost zem, kter je mapou pokryto. Pstroje maj bu neroziitelnou intern pam, nebo vyuvaj rzn typy pamovch karet. Vybran modely disponuj jak intern pamt, tak slotem pro pamovou kartu.

POI

Point of Interest. Bod zjmu - zznam v databzi zahrnujc souadnice, nzev, adresu a dal informace o cestovatelsky uitenm, nebo zajmavm mst. K bodm zjmu pat napklad muzea, galerie, hotely, restaurace, kulturn pamtky, ady, sportovit, autoopravny, parkovit, erpac stanice,... Navigan SW umouje tyto body vyhledat a spustit k nim navigaci.

Provozn teplota

parametr udv vrobcem garantovan a doporuen teplotn rozmez pro provoz pstroje.

Pipojovac rozhran

parametr uruje, zda lze pstroj pipojit k PC a jakm zpsobem, nejastji pes USB port nebo pes seriov port RS232. Vybran modely umouj oba druhy pipojen, co me bt dleit, chcete-li pouvat SW, kter podporuje napklad jen RS232 ( nkter, pedevm voln dostupn SW podporuj zatm prv jen RS232 ).

Rozmr(y)

fyzick rozmr, tedy velikost pstroje. Rozmry jsou uvdny pi pohledu zepedu, tedy vtinou na displej, v poad: ka x vka x hloubka.

S-42

Souadnicov systm 1942. Matematick geodetick model zemskho elipsoidu pouvan nap. armdou R. Pouv ho t na svch mapch Klub eskch turist. GPS pijmae tento systm implicitn nepodporuj, nkter modely vak umouj tento souadn systm uivatelem nadefinovat.

SiRF

nov technologie GPS ip s oznaenm SiRF, kter maj nkolikansobn vy citlivost pi ni spoteb energie a umouj tak pjem GPS signlu i ve znan stench podmnkch. Drobnou nevhodou tto technologie je, e se pi prudk zmn rychlosti nebo smru me projevit prodlouen asu zpracovn dat a tm dojde ke krtkodob ztrt signlu.

Souadnicov systm

pstroj GPS poskytuje daje o aktuln pozici ve form sel - souadnic, kter jasn definujc a identifikujc konkrtn msto v njakm smluvenm systmu, ten se oznauje jako souadnicov systm. Souadnicovch systm je cel ada a pi prci s paprovou mapou je nutn sledovat, zda mapa i pstroj maj stejn souadnicov systm, jinak diference z patnho nastaven systmu v GPS dosahuj hodnot v du stovek metr a kilometr! Vybran outdoorov pstroje podporuj a 100 souadnch systm.

TMC

Traffic Message Channel. Kanl dopravnch hlen se stle aktualizovanmi daty o dopravn situaci. Pijmae s TMC umouj dynamicky upravovat trasu podle momentln dopravn situace. Zatm nefunguje ve vech sttech. V R v plnm provozu pouze v Praze.

Vododolnost

parametr udv, zda je pstroj odoln proti vod nebo nen a pokud ano, pak tdu odolnosti. Tmto parametrem je v podstat tak ureno, zda je pstroj vhodn pro venkovn pouit ( tedy do prody, na kolo, na motocykl, apod. ) nebo zda je uren jen na pouit uvnit, tedy vtinou v interiru automobilu. Vtina pstroj, kter jsou vododoln spluje kriteria normy IEC 60529 IPX7 ( zkrcen jen IPX7 ), kter umouje doasn ponoen pstroje do hloubky 1 m na dobu 30 minut.

WAAS

Wide Area Augmentation System. Systm en diferennch korekc a monitorovn integrity GPS. Se systmem um pracovat vtina novjch pijma. V Evrop je nyn testovn kompatibiln systm EGNOS. Oba poskytuj 95% men s horizontln chybou men, ne 3 metry.

WGS-84

dnes asi nejrozenj matematick geodetick model zemskho elipsoidu (souadn systm) pouvan od ledna 1987. Implicitn souadn systm vtiny GPS pijma.

Men s GPS:

Na tomto mst bych Vs chtl upozornit, e men s GPS pstroji rozhodn neme nahraditvechno klasick geodetick men, ale mete si bt jisti, e mnoho men zvldne pesnji a mnoh men zvldne rychleji ne jin pstroje. Teprve kombinac GPS s dalmi pstroji zefektivnte svoj prci.

zpsob dopravy
Zpsob dopravy
Sledovn zsilky DPD
ke staen
Konvertory, downloads
RW5, firemn dokumenty
Bezplatn infolinka
800 900 006

geoserver facebook geoserver youtube
Bezplatn infolinka
800 900 006
geoserver facebook geoserver youtube